ISO 9001 w systemie administrowania jakością w przedsiębiorstwie.

ISO 9001 jest to globalna norma definiująca wymagania, które ma spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Normę ISO 9001 mogą stosować różnorakie organizacje, niezależnie od ich rozmiaru i rodzaju. Skierowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, przekazanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.

ISO

Autor: Ken Teegardin
Źródło: http://www.flickr.com
Do kluczowych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentami i zapisami,motywacja kierownictwa w tworzenie systemu zarządzania jakością,uporządkowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, tworzenie ustawicznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Wszystkie te wymagania są drobiazgowo opisane w przedmiotowej normie i mają 8 zasad jakości:zorientowanie na klienta – pozycja organizacji na rynku zależy od jej klientów;przywództwo – kierownictwo organizacji obiera kierunki jego rozwoju; zaangażowanie ludzi – najcenniejszym dobrem organizacji są jego pracownicy; podejście procesowe – efektywność przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od jakości tworzonych w niej procesów;całościowe podejście do zarządzania – dowodzenie jakością jest traktowane jako administrowaniem wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami;stałe doskonalenie – celem przedsiębiorstwa jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów;przemyślane podejście do podejmowania decyzji – bazuje ono na analitycznej bądź intuicyjnej eksploracji wszystkich dostępnych danych;obopólne profity w relacjach z dostawcami – tworzenie wzajemnie pozytywnych stosunków z dostawcami surowców i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości.

Norma ISO 9001 z 2008 roku składa się z 9 rozdziałów, w tym – wprowadzenie. Rozdziały od 4 do 8 zawierają kryteria. W przypadku, gdy organizacja spełnia wszystkie kryteria tej normy, może ubiegać się o wydanie odpowiedniego certyfikatu. Zaświadczenie zgodności z normą 9001:2009 wydaje niezależna jednostka certyfikująca.

Obecnie oceń ogrzewanie na podczerwień ten artykuł, który jest bardzo zajmujący. Zrób to już w tym momencie! Zobaczysz, że rzeczywiście należy to zrobić!

ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.Globalna Organizacja Normalizacyjna liczbę wydanych certyfikatów potwierdzających zgodność systemów zarządzania jakością z ww. normą tylko w 2002 roku obliczała na ponad 0,5 miliona.