Czym jest prawo karne oraz jakie wyróżniamy jego rodzaje?

Jest to całość prawnych zasad, które przy pomocy kary jako środka przymusu, który zawarty jest w tych normach, ochrania wartości socjalne przed czynami groźnymi zwanymi przestępstwami.
W rozumieniu prawa karnego wartość społeczna to życie, zdrowie, godność człowieka i jego majątek.

Czyn, który jest społecznie groźny jest to postępowanie, które pozostaje w ujemnej relacji do publicznych wartości. Przestępstwo jest to czyn osoby ludzkiej, który zabroniony jest przez ustawę pod groźbą ukarania. Przestępstwa, które karane są przez prawo karne, to zbrodnie oraz występki. Wykroczenia są koło przestępstwa i nie działa na nie prawo windykacja legnica karne. Prawo karne powinno być humanitarne w taki sposób, aby wymagania stawiane przez to prawo były na miarę możliwości ludzi. Wykorzystywane kary oraz zabezpieczające środki nie mogą być okrutne i nie powinny poniżać osoby karanej ani wyrządzać jemu zbędnej dolegliwości. Kara jest to konsekwencja popełnienia czynu, który zakazany jest przez rozporządzenia karne. Winowajca czynu zabronionego ponosi odpowiedzialność wtedy, gdy z popełnionego czynu zrobić można jemu zarzut.
grafika

Autor: George Carter
Źródło: http://www.flickr.com
prawo karne

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
przepisy karne muszą opisywać przestępstwo maksymalnie dokładnie. Niedopuszczalne jest używanie przypuszczeń na niekorzyść osoby oskarżonej. Kara za przestępstwo zdefiniowana musi być we wcześniej opublikowanej ustawie. Prawo karne materialne, jest to zespół zasad prawnych, które zawierają zakazy i nakazy określonego zachowania się w przypadku naruszenia takich zasad. Materialne prawo karne, jest to dziedzina prawa określająca czynności, które są przestępstwami. Prawo karne podatkowe reguluje sprawę odpowiedzialności za wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe. Zawarte jest w KKS z 1999 roku. Prawo karne wojskowe jest to prawo, które określa przestępstwa wojskowe.

Postępowanie z osobami nie mającymi 18-tu lat jest to dziedzina prawa ściśle powiązana z prawem karnym, która jest uregulowana w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w kwestiach nieletnich. Nie jest częścią prawa karnego, ponieważ w kwestiach nieletnich nie stosuje się kar, jedynie środki wykonawcze i poprawcze.