Powinności a także odpisy podatników w polskim prawie

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, nakłada na płatnika zobowiązanie płacenia składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracobiorców. Co istotne, musi płacić te składki w wyznaczonym terminie. Jeżeli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego skutki i uiścić odsetki za zwłokę. Zaległość podatkowa to podatek wraz z ratą, która nie została opłacona w terminie. Gdy płatnik nie dotrzyma ustawowego terminu, rozliczana po terminie należność powinna być zwiększona o należne odsetki za zwłokę.