Obowiązki chlebodawcy w stosunku do pracobiorcy

Zobowiązania chlebodawcy wobec zatrudnionego możemy w zasadzie podzielić na szczegółowe oraz ogólne. Wszelkie wynikają z przepisów prawa pracy bądź regulacji szczegółowych.

wykład

Autor: hackNY.org
Źródło: http://www.flickr.com
obowiązek zatrudniania pracobiorcy oraz obowiązek płacenia pracobiorcy uposażenia za pracę są to dwa najistotniejsze ogólne obowiązki pracodawcy. Chlebodawca obowiązany jest zatrudniać pracobiorców zgodnie z umiejętnościami a także doświadczeniem zawodowym pracobiorcy, a także stanem jego zdrowia. Angażowanie powinno odbywać się przy pracach, jakie są dozwolone dla poszczególnych osób. Chlebodawca ma obowiązek zaznajamiania pracowników, którzy podejmują pracę z zakresem ich obowiązków, a również z ich przywilejami.
Pracodawca powinien zaaranżować proces wytwórczy jak też zapewnić, ażeby przebiegał on w przyjętym porządku pracy. Szczegółowo przejawia się to w tym, że chlebodawca ma za zadanie dostarczenia pracobiorcom narzędzi i surowców niezbędnych do realizowania powierzonej pracy. Chlebodawca powinien nadto czuwać nad tym, by obowiązujący w zakładzie porządek pracy był przestrzegany przez pracobiorców. W owym celu musi wydać regulamin pracy jak też wszelakie wewnętrzne zarządzenia, które mają temu służyć.

Pracodawca powinien też dążyć do uczynienia zakładu pracy środowiskiem wolnym od dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, kalectwo, narodowość, przekonania polityczne, związkową przynależność, wyznanie, a również ze względu na zatrudnienie na czas określony czy też nie określony czy też w pełnym albo w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Czy przedstawiany tekst jest Twoim zdaniem ciekawy? Jeśli tak, to wejdź również na pomocne informacje (https://www.interwiedza.pl/administracyjno-biurowe/), które będą niezwykle pomocne.

Chlebodawca ma też obowiązek wydać osobie zatrudnionej zaświadczenie o zatrudnieniu.